Rusza 13. Sile­sian Jazz Festi­val

Autor: 
Redakcja, mat. pras.

30 listo­pada, w sali kon­cer­towej Mia­sta Ogrodów, w Katowicach, rozpocznie się 13. Sile­sian Jazz Festi­val. Pierwszego wieczoru wystąpi grupa Grzegorz Nagórski Euphonium Electric Quartet, której towarzyszyć będzie Ber­nard Maseli. Jako drugi na scenę wyjdzie Jazz Band Młynarski-Masecki.

Eup­fo­nium, czyli tuba teno­rowa, pięk­nie się nazywa i brzmi, ale czy spraw­dza się w jaz­zie, jesz­cze jako wio­dący głos kwar­tetu? Grze­gorz Nagór­ski i jego zespół dowo­dzą, że tak. „The Opti­mist”, album z 2017 roku, podob­nie jak jego dwie poprzed­nie, otrzy­mał nomi­na­cje do Fry­de­ryka w kate­go­rii Jaz­zowy Album Roku. To sześć wyjąt­ko­wych kom­po­zy­cji Nagór­skiego (grał m.in. z Chic­kiem Coreą, Rayem Char­le­sem, Joe Lovano), połą­cze­nie ciem­nej i mato­wej odmiany tuby z elek­tryczną sek­cją ryt­miczną przy­wo­łu­jące na myśl utwory Duke’a Elling­tona czy Her­biego Han­cocka. Jazz-funk, soul i fusion w jed­nym. Uni­ka­towa pro­po­zy­cja na rynku muzyki improwizowanej.

W Kato­wi­cach Eupho­nium Elec­tric Quar­tet towa­rzy­szyć będzie Ber­nard Maseli.

Nowo­cze­sne aran­ża­cje, ale duch przed­wo­jen­nej pol­skiej rewii i jazzu. „Noc w wiel­kim mie­ście” to świetne aran­ża­cje Mar­cina Masec­kiego, kli­ma­tyczny głos Jana Mły­nar­skiego i swin­gu­jący w tam­tym stylu i brzmie­niu jazz band. Eks­pe­ry­ment, który stał się arcy­dzie­łem. To nie tylko zasługa muzy­ków, ale i wytwórni LADO ABC i jej łódz­kiego stu­dia. Aksa­mitne sak­so­fony brzmią jak milion dola­rów. Tuba i ciemny wokal sma­kują jak dobry bour­bon. Dosko­nałe pro­por­cje mię­dzy woka­lem a for­te­pia­nem. Mły­nar­ski i Masecki „to naj­lepsi prze­wod­nicy po przed­wo­jen­nych loka­lach War­szawy, Kra­kowa, Wilna i Lwowa”.

CO? – 13. Sile­sian Jazz Festi­val: Grzegorz Nagórski Euphonium Electric Quartet / Jazz Band Młynarski-Masecki
KTO? – Grzegorz Nagórski Euphonium Electric Quartet, Bernard Maseli / Jazz Band Młynarski-Masecki
GDZIE? – Mia­sta Ogrodów, Katowice
KIEDY? – 30/11/2018, 18:00

Tagi: